Monday, January 19, 2009

പരാതിയുടെ ഫലം: അഹമദ് മത്വര്‍

വിവ. മമ്മൂട്ടി കട്ടയാട്ട്

ഞ§fpsS {]knUâv
Hcn¡Â \mSp ImWm\nd§n
ഒടുവില്‍ R§fpsS {Ka¯nepsa¯n
R§tfmSbmÄ ]dªp:
""
എന്തെങ്കിലും പരാതികളുണ്ടെങ്കില്‍

കൊണ്ടു hcq,
\n§fmscbpw ­ പേടിക്കേണ്ട
A¡me§sfms¡ Ignªp t]mbncnçì.

Fsâ Iq«pImc³ ''lk³""
sNì t_m[n¸n¨p:
''{]t`m?, R§fpsS sdm«nbpw ]mepsahnsS?
`h\§fpsS C³jqsdhnsS?
sXmgnepIsfhnsS?
]mhs¸«h\v sImSp¡msat¶ä
kuP\y aês¶hnsS?
CsXmìw ChnsSbnÃtÃm?

{]knUâv ]dªp:
""Fsâ Xebn CSn¯o hogs«,
CsXmìw \n§Ä¡nt¸mgpw
In«p¶ntÃ?


ætª,
CsXms¡ \½psS
{i²bn s]Sp¯nbXn\v
\n\ç \µn.
നാളെ \n§Äs¡Ãmw e`nçw.

Hê hÀj¯në tijw
വീണ്ടും {]knUâv
R§sf kµÀin¨p.
At±lw Aìw
]cmXnIÄ t_m[n¸n¡m³
Bhiys¸«p
æsd Ignªn«pw
Bêw ]cmXnbpambn
sN¶nÃ.
At¸mÄ Rm³ എഴുന്നേറ്റ് \n¶v ]dªp:

R§fpsS sdm«nbpw ]mepsahnsS?
`h\§fpsS C³jqsdhnsS?
sXmgnepIsfhnsS?
]mhs¸«h\v sImSp¡msat¶ä
kuP\y aês¶hnsS?
CsXmìw ChnsSbnÃtÃm?

£an¡Ww {]t`m?

ഒരു ചോദ്യവും കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ,
Ignª {]mhiyw ]cmXn ]dª
Fsâ Iq«pImc³
''lk³"" FhnsS?
.

No comments :

Post a Comment